PDF Afdrukken E-mail

(Ambulante) Begeleiding

Het kan iedereen overkomen: op een bepaald moment word je geconfronteerd met onoverzichtelijke situaties. Zo'n periode dat het helemaal niet wil lukken. Lichamelijke, psychische en/of sociale problemen groeien boven het hoofd. Als hulp uit eigen omgeving niet voldoende verlichting kan bieden, is het een geruststellende gedachte dat Actie Zorg met gespecialiseerde begeleiding kan inspringen. Onze (ambulant) begeleiders hebben allemaal een gerichte opleiding gevolgd. U kunt dus altijd rekenen op professionele, gekwalificeerde zorg van deskundige en gemotiveerde medewerkers.

Enkele voorbeelden van de werkzaamheden die u in dit kader van Actie Zorg kunt verwachten:

  • Aanleren van sociale vaardigheden
  • Realiseren van veranderingen, bijvoorbeeld het vinden van werk, het gaan volgen van een studie, herstellen van contacten, zelfstandig gaan wonen etc.
  • Opzetten van een sociaal netwerk
  • Leren omgaan met handicap/ziekte/probleem; oefenen van vaardigheden ter versterking van zelfredzaamheid van de cliënt op huishoudelijk, psychosociaal en lichamelijk vlak
  • Helpen structureren en organiseren van een ontregelde huishouding (waaronder meehelpen bij de huishoudelijk zorg)
  • Psychosociale begeleiding van de cliënt met aandacht voor praktische training in vaardigheden en leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen

Begeleiding

De begeleiding is gericht op mensen die te maken hebben met verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. Zij zijn niet meer in staat zelf hun dagelijks leven te overzien.

Onze begeleiding is erop gericht de cliënt te leren accepteren hoe nu om te gaan met de persoonlijke leef- en gezondheidssituatie om deel te kunnen blijven uitmaken van deze samenleving en ter voorkoming van een sociaal isolement. De begeleiding is erg intensief, is op maat en wordt in de persoonlijk leefsituatie aangeboden. Dit kan zijn bij de cliënt thuis, op school of een andere belangrijke plek voor de cliënt en/of het systeem. Onze ambulant begeleiders zullen samen met de cliënt, het cliëntsysteem doelgericht werken aan begeleidingsdoelen. 

De begeleidingsvraag van de cliënt staat centraal. Er wordt samen met de cliënt of met het cliëntsysteem doelen opgesteld die de begeleiding vorm geven. Deze doelen worden periodiek geëvalueerd samen met de cliënt. De begeleiding is een samenwerking tussen de cliënt en de ambulant begeleider. Ouders en/of cliëntsystemen worden actief betrokken bij de begeleiding. Regelmatig wordt nagegaan of de cliënt, het cliëntsysteem tevreden zijn over de begeleiding en de voortgang.

De begeleiding is doorgaans praktisch van aard. Naast de informatie over specifieke diagnoses zal er samen met de cliënt en het cliëntsysteem worden gezocht naar eventuele oplossingen of het hanteerbaar maken van de problematiek. De intentie is om niet werkende patronen te doorbreken en te zoeken naar nieuwe patronen.

Wij bieden ook praktische ondersteuning, zoals het helpen bij het plannen van de dagelijkse / wekelijkse bezigheden. Denk hierbij aan zaken regelen, toezicht houden, helpen de dag in te vullen, maar ook ondersteuning bieden om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Zaken als dagverzorging, dagbesteding of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden komen ook aan de orde. Bij het ondersteunen van het behoud van vaardigheden wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan.

Onze ambulant begeleiders hebben ervaring en opleiding in het werken bij cliënten thuis en maken gebruik van specifieke methodische kennis waarover zij beschikken. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de CIZ-indicatie of de afspraken in de zorgovereenkomst.

 

Psychische begeleiding

Actie Zorg biedt ook hulp aan mensen met een psychische stoornis, denk aan bordelline, ADHD, angststoornis of een postnatale depressie. De psychische begeleiding is gericht op herstel of voorkomen van verslechtering van de psychiatrische problematiek en het omgaan hiermee. Deze begeleiding vindt plaats d.m.v. inzichtgevende gesprekken, het oefenen van sociale vaardigheden, het geven van advies, voorlichting en instructie.